หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   13 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ทุ่งสง,รพ.สุรินทร์, รพ.มหาราชนครราชสีมา   จังหวัด  นครราชสีมา
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ภาคการสึกษาที่ 1/2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  เพื่อ ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ที่ไปฝึกงาน ณ รพ.ทุ่งสง รพ.สุรินทร์ และรพ.มหาราชนครราชสีมา และร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการคลินิก กับนักเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อการหาแนวทางพัฒนาวิชาการของนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นอาจารย์สอนทางคลินิก

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำแนวทาง ข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาบัณฑิต หลักสูตร และการบริการวิชาการดังนี้

1.ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาอย่างต่อเนื่องจนถึงก่อนการฝึกงาน หรือมีการทบทวนรายวิชาที่สอนในชั้นปีที่ 2 และ ปี 3/ภาคการศึกษาที่ 1-2 ก่อนการออกฝึกงาน

2.จัดการศึกษา ดูงาน และฝึกงานระยะสั้นๆ ในโรงพยาบาลชุมชน ก่อนการออกฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน

3. ควรมีการสอนการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ แปลผลการทดสอบ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบของผู้ผู็ป่วย และ case study เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้ในขณะฝึกงาน และมีผลต่อความเชื่อมั่นในการรายงานผลการทดสอบของผู้ป่วยที่ถูกต้อง

4. ควรจัดการประชุมทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของอาจารย์พิเศษทางคลินิกเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติในการฝึกงานที่ตรงกันระหว่างหลักสูตรและห้องปฏิบัติการที่นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน

5.จัดให้มีการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในสาขาต่างๆ ทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อเพิ่มความรู้ และศักยภาพแก่ศิษย์เก่า นักเทคนิคการแพทย์ และอาจารย์พิเศษทางคลินิก

6. ควรมีการจัดการเรียน การสอน ที่สอดคล้องกับการนำความรู้และทักษะการปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ในการประกอบวิชาชีพ

7. อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรควรได้รับการพัฒนาทักษะทางคลินิก เพื่อการจัดการเรียน การสอน ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

8. ควรมีการสอนเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เป็นการตรวจพิเศษในโรงพยาบาล เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคต่างๆ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

9.ควรมีหนังสือนำส่งการรักษาพยาบาลกรณีนักศึกษาเจ็บป่วยขณะฝึกงาน เพื่อแจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลกรณีปกติ ฉุกเฉิน และกรณีอุบัติเหตุเพื่อให้สถานพยาบาลที่ดูแลนักศึกษาทราบถึงสิทธิการรักษาพยาบาลนั้นๆ โดยนักศึกษาไม่ต้องชำระเงิน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อเสนอแนะข้างต้นมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทย์ประจำปี 2555 และการพัฒนา บริหารหลักสูตร ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th