หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   24 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   24 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    งานมอบทุนการศึกษาสามาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  เป็นตัวแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ร่วมเป็นเกียรติในงานวันมอบทุนการศึกษาฯ โดย น.ส. ปวีณา ชารีชัย นักศึกษาหลักสุตรเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นจำนวน 200,000 บาท

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้เข้าใจถึงแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาที่เข้ารับทุน ซึ่งไม่เพียงแต่จะเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ยังต้องเพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพและศักยภาพในการเรียนตลอด 4 ปี มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และมีความกตัญูกตเวที  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จากข้อมูลที่ได้รับ สามารถนำไปสู่การพัฒนาขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสัมภาษณ์ทุน เพื่อให้นักศึกษาที่ส่งเข้ารับทุนการศึกษาสามารถได้รับทุนการศึกษาทุกคน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th