หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีดา  สันสาคร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   07 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 25
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  การสัมมนาวิชาการ การจัดนิทรรศการ การประกวดต่าง ๆ เช่นการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน การประกวดคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานดีเด่น การประกวดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ประกวดภาพถ่ายความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การป้องกันฝุ่นระเบิด/มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (process safety management)/พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.. ๒๕๕๔/การเตรียมความพร้อมสถานประกอบกิจการรองรับภัยพิบัติแผ่นดินไหว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาข้อมูลทางด้านวิชาการและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการและงานบริการวิชาการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th