หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีดา  สันสาคร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2554    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยี่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  ระยอง
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้โปรแกรม Cameo Aloha Marplot
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

หลักสูตรจะเน้นที่การสร้างแบบจำลองของการรั่วไหลของสารเคมี ในโรงงาน (ALOHA) และบนถนน (CAMEO, Route Module) รวมทั้งการแสดงผลบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์อย่างง่ายๆ (MARPLOT, Google Maps)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเมื่อมีอุบัติเหตุสารเคมี ต่อสถานประกอบการ พนักงาน และประชาชนในชุมชนที่อาจได้รับผลระทบ


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถใช้พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาและการทำวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในสถานประกอบการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th