หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุริยน  อุ่ยตระกูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   08 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Intravenous Admixture Incompatibility
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

   ในปัจจุบันการให้ยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำนับเป็นวิธีการให้ยาหลักทางหนึ่งสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือในสถานพยาบาลระดับต่างๆ  แต่ในทางปฏิบัติ  มากกว่าสามในสี่ของยาฉีดที่จำหน่ายในท้องตลาดจะไม่สามารถฉีดเข้าผู้ป่วยได้ทันที  เนื่องจากต้องนำมาละลายหรือผสมกับสารน้ำปริมาตรมากเสียก่อน  เพื่อให้ยาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสามารถให้กับผู้ป่วยได้  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาตามที่คาดหวังไว้โดยไม่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาหรือได้รับน้อยที่สุด  ซึ่งในบางครั้งอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้อาจร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้

   ความไม่คงตัวของยาฉีดที่เตรียมขึ้นอันเนื่องมาจากปฏิกิริยาของยากับสารอื่นหรือวัสดุให้ยานั้น  จึงเป็นปัญหาสำคัญที่เภสัชกรจำเป็นต้องเข้าไปดูแลแก้ไข

   เนื้อหาการประชุมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความไม่คงตัวของยา เช่น การเลือกสารน้ำสำหรับละลายยาหรือเจือจางยา  การเลือกวิถีทางให้ยาฉีด  อัตราเร็วในการให้ยา เป็นต้น  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรที่ทำงานเหล่านี้  สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ได้ทราบถึงแนวทางการผสมยาเตรียมปริมาตรมาก  เพื่อนำมาเป็นความรู้ในการสอนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการผสมยาฉีดต่อไป  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดถึงการเตรียมยาเคมีบำบัด  อันเป็นศาสตร์ที่สนใจศึกษาต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th