หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศิริอุมา  เจาะจิตต์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   01 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   01 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมโรงงานอุตสาหรรม   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่างกฏหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  มีการนำเสนอตัวร่างกฏหมายในการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน, แนวทางการดำเนินการตามกฏหมาย และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างกฏหมาย โดยตัวแทนจากส่วนราชการ โรงงาน สถานบันการศึกษา องค์กรเอกชน ต่างๆ เพื่อนำความคิดเห็นมาปรับแก้ร่างกฏหมายที่จะประกาศใช้ต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายในงานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมทั้งได้เรียนรู้กระบวนการออกกฏหมาย การจัดทำประชาพิจารณ์ร่างกฏหมายในงานทางสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำสิ่งที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย และสอดรับกับตวเนื้อหาของกฏหมายใหม่ที่กำลังจะประกาศใช้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th