หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   12 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันคลังสมองของชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิจารณ์ข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ครั้งที่ 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

การประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบวิจัยของประเทศ ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังประมาณ 300 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ผู้จัดตั้งไว้ (200 คน) การนำเสนอเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องมีพิธีเปิดและพิธีกร เมื่อถึงเวลา 13:20 น ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง กล่าวนำถึงที่มาการประชุม ที่หน่วยงาน 5ส+1ว (สวทช. สวทน. สวก. สวรส. สกว. และ วช.) ร่วมกันคิดเพื่อปฏิรูประบบการวิจัยของประเทศโดยพิจารณาใน 9 มิติ คือ

  1. นโยบาย
  2. การสนับสนุนทุนวิจัย
  3. เงินทุนวิจัย
  4. สถาบันวิจัย
  5. บุคคลากรวิจัย
  6. โครงสร้างพื้นฐาน
  7. มาตรฐาน
  8. การจัดการผลผลิต
  9. การประเมิน

และข้อเสนอระบบวิจัยของประเทศในภาพรวม (เนื่องจากงานวิจัยนี้ยังไม่สิ้นสุด จึงไม่มีไฟล์ให้สามารถดาวน์โหลด เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หลังจากรับฟังข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งนี้ แต่ผู้เข้าประชุมสามารถนำ ภาพนิ่งที่จัดให้ไปสำเนาเผยแพร่ได้) โดยปรัชญาของการวิจัยนี้ คือ แนวคิดการวิจัยคือการลงทุน ต้องมีผลตอบแทน จึงต้องมี portfolio เพื่อการลงทุน ควรลงทุนด้านใดบ้าง  มีการบริหารจัดการ portfolio เพิ่ม-ถอน ได้ ต้องมีข้อตกลงก่อนลงทุน และพิจารณาความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม

ดร.ปิยะวัติ:

การลงทุนในงานวิจัยแบบที่ 1 จาก Basic Research สู่ Utilization มีข้อดีคือได้ความรู้ใหม่ แต่ข้อเสียคือยังไม่มีการต่อยอดมาใช้ในการจัดการ (ลงทุนมากได้ผลน้อย)

การลงทุนในงานวิจัยแบบที่ 2 จากโจทย์ พัฒนาสู่ Research คือพัฒนาโจทย์จากสถานการณ์จริง แล้วแตกยอดออกเป็นงานวิจัย ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมชุมชน โดยทำเป็น applied research พร้อมกับการให้นักศึกษาโทและเอก ทำ Basic research ในกลุ่มเรื่องเหล่านี้

แนวคิดการลงทุนวิจัย เพื่อให้ได้ประโยชน์ต่อประเทศ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม (รายละเอียดโปรดรอการสแกนด์ภาพนิ่งเพื่ออัฟโหลดภายหลัง)

1.      วิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ข้อเสนอของ Track 1 โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นการศึกษาระบบวิจัยมหาวิทยาลัย ใน 13 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย  จากเป้าหมาย 14 หน่วยงาน (ปัญหาคืองบประมาณมาไม่ทันกับเวลาปิดโครงการ)  

2.      วิจัยเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ข้อเสนอของ Track 2 แบ่งออกเป็น 2 มุมมอง คือมุมมองภาครัฐ โดย ศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร เป็นการวิจัยภาคการเกษตร และมุมมองภาคอุตสาหกรรม โดย คุณสุพจน์ ลาภปราถนา นักวิชาการอิสระ เป็นการวิเคราะห์บทบาทการวิจัยตามแนวคิดการสร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาอุสาหกรรมที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยและอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (เนื่องจากตัวตั้งต้นเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม-ผลจึงมีทิศทางไปด้านโรงงานเป็นหลัก)

3.      วิจัยเพื่อสังคมมนุษย์และชุมชน ข้อเสนอของ Track 3 โดย รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประเมินของ track นี้ ควรบ่งชี้ความเปลี่ยนแปลง ในระดับปัจเจก คนเกิดการเรียนรู้ คิดเป็น วิเคราะห์ได้ มีจิตสาธารณะ เก่งขึ้นแก้ปัญหาตนเองได้ ระดับชุมชน ได้รับประโยชน์ตรงจากงานวิจัย เกิดการต่อยอด/ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องภายในชุมชน ระดับเหนือชุมชน คือ การขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานจากภายนอก นำไปจัดการสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่เผยแพร่สู่สาธารณะ ผลักดันสู่นโยบายท้องถิ่น เกิดประโยชน์กับองค์กรสนับสนุน

4.      วิจัยเพื่อนโยบาย วิจัยเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย ข้อเสนอของ Track 4 โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยศึกษาข้อมูลจากกลุ่มคลังสมองในประเทศไทย ที่จัดแบ่งกลุ่มแบบรายสะดวกเพื่อประโยชน์ในการศึกษา (๑)ในภาครัฐ/มหาวิทยาลัย ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มได้รับทุนวิจัย/งบประมาณ กับ กลุ่มสัญญาจ้างวิจัย/กลุ่มที่จดทะเบียนที่ปรึกษากับมหาวิทยาลัย ในศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (๒) กลุ่มนิติบุคคลอิสระ โดยแบ่งออกเป็นนิติบุคคลอิสระขนาดใหญ่ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ชื่อย่อ TDRI และนิติบุคคลขนาดเล็ก เช่น สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างสูงสุด คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (40 โครงการ 238 ล้านบาท) ม.เกษตรศาสตร์ (30 โครงการ 237 ล้านบาท) ม.ธรรมศาสตร์ (33 โครงการ 187 ล้านบาท)

ผู้เสนอทุกท่านมีเวลา 15 นาที เมื่อสิ้นสุดเวลาผู้เข้าประชุมพร้อมใจกันปรบมือให้เกียรติ (ไม่ต้องมีพิธีกรมาบอกให้ปรบมือ) และดำเนินการนำเสนอโดย track ต่อไปทันที เป็นการนำเสนอที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก การอภิปรายให้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อเสนอการปฏิรูประบบวิจัยนี้ เริ่มเวลา 15:30 น หลังจากข้อเสนอทั้ง 4 tracks สิ้นสุดลง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

แนวคิดการปฏิรูประบบวิจัยข้างต้น ทำให้สามารถนำรายละเอียดข้อมูลแนวคิดนี้มาประกอบการเขียนแผนงานวิจัยในอนาคตได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดทำแผนงานวิจัยให้เป็นไปแบบการพัฒนาโจทย์วิจัยจากสถานการณ์จริง แบบที่ 2 ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้เขียนเห็นด้วยและมีความถนัดเป็นทุนเดิม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th