หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   13 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   14 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ: การเขียนและการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

1. เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง Qualifications Framework: experience from Australia โดยวิทยากรจาก Austrialian Qualifications Framework Council (AQFC) และเรื่อง How to write and access good learning outcomes โดย Professor from Australian University

2. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและเตรียมการนำเสนอ " การเขียนและการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ ( learning outcomes)  ในระดับหลักสูตรและระดับรายวิชาทำให้สามารถนำมาปรับใช้กับการเขียนจริง

- การเขียนระดับหลักสูตร: เป็นการเขียนที่มุ่งเน้นที่ความรู้หรือความเชี่ยวชาญของนักศึกษาที่เป็นทั่วๆ ไป  (A statement what the student will be able to do with the knowledge and skills)

- การเขียนระดับรายวิชา: เป็นการเขียนที่มุ่งเน้นที่ความรู้หรือความเชี่ยวชาญของนักศึกษาโดยขยายความหรือลงรายละเอียดมากขึ้นในระดับรายวิชานั้น (Discipline-specific learning outcomes as established by professions and discipline expert groups)    

โดยกริยาที่มักจะใช้ในการเขียน learning outcomes ในระดับหลักสูตรและรายวิชา กริยาที่ใช้เหล่านี้ คือ

By the successful completion of this course, students will be able to.....                                                                                                                                                                                                                                                   - understand    - perform    - demonstrate     - apply   

-analyse         -evaluate    -use       -  conduct    

-understand and evaluate      - develop   

 - evaluate and select

                                                                                         

 

 

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่ให้กับคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อที่จะได้ปรับ learning  outcomes ในระดับรายวิชาที่รับผิดชอบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th