หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   07 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   09 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และกระทรวงแรงงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 เพื่อรณรงค์ส่งเสริม และกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2554  มีการจัดนิทรรศการความปลอดภัยจากหลายหน่วนงานทั้งภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการและสถาบันการศึกษา อีกทั้งมีการสัมมนา เช่น เรื่องกฎหมายอาชีวอนามัยฉบับใหม่ โรคจากการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมความปลอดภัย การจัดการความเครียดในองค์กร การยศาสตร์ เป็นต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้จากการสัมมนา มาพัฒนาเนื้องหาให้ทันยุคทันสมัยในการเรียนการสอน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรและการจัดการความเครียดของคนในองค์กร การยศาสตร์ ที่สามารถนำพัฒนาเป็นแนวทางการดำโครงการอาชีวอนามัยของนักศึกษา และงานวิจัยของอาจารย์ได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th