หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   11 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์จำนวน 4 คน ที่ฝึกปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยได้สอบถามอาจารย์พิเศษทางคลินิกและผู้ปฏิบัติงานร่วมกับนักศึกษา พบว่านักศึกษาให้ความร่วมมือและช่วยปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากช่วงก่อนเดินทางไปนิเทศสหกิจ โรงพยาบาลได้เตรียมการสำหรับการตรวจ 5ส ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในเรื่องดังกล่าว   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเตรียมการนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ และแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้นักศึกษารู้จักปรับตัวเข้ากับองค์กรและอยู่ร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุข

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

-พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0481 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th