หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.ค. 2554    ถึงวันที่   04 ก.ค. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค/ โรงพยาบาลกระบี่   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  จากการเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ โรงพยาบาลกระบี่ จำนวน 2 คน (ออกปฏิบัติสหกิจ 3 คน แต่นักศึกษาลากิจ 1 คน ในวันที่ไปนิเทศ) โดยได้พูดคุยกับทั้งนักศึกษาและอาจารย์พิเศษที่ดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงพยาบาล จากการพูดคุยได้ทราบเบื้องตันว่านักศึกษาขยันขันแข็ง ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้ดี และช่วยเหลืองานส่วนรวมได้มาก เรื่องโครงการพิเศษที่ทำร่วมกับทางโรงพยาบาลก็มีความก้าวหน้าของโครงการดี และได้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อพูดคุยกับนักศึกษาก็ได้รับทราบว่าปฏิบัติงานค่อนข้างหนัก แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำ มีปัญหาบ้างในเรื่องของความขัดแย้งของคนในองค์กร แต่นักศึกษาก็วางตัวเป็นกลางและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดี มีนักศึกษา 1 คน ที่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติงาน มาทำงานสายและไม่มีจิตอาสา จึงได้ตักเตือนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เหมาะสม

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยและปริมาณงานค่อนข้างเยอะ จึงไม่มีเวลาได้ฝึกนักศึกษาในเรื่องการแปลผลแลปร่วมกันของผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งทำให้นักศึกษาไม่สามารถเชื่อมโยงผลเพื่อช่วยวินิจฉัยได้ จึงฝากให้ทางหลักสูตรเพิ่มเติมให้ในส่วนนี้ ส่วนเรื่องการประกันคุณภาพ นักศึกษายังไม่ได้เรียนไปก่อน จึงยังไม่ได้สอนเพิ่มเติมให้นักศึกษา ทางสถานประกอบการก็แนะนำให้ทางหลักสูตรเพิ่มเติมให้นักศึกษาเช่นกัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   อาจารย์พิเศษทางคลินิกแจ้งว่าอยากให้มีข้อสอบวัดความรู้นักศึกษาทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงานที่ออกโดยคณาจารย์ ทั้งนี้เพื่อประเมินศักยภาพของนักศึกษาก่อนและหลังปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว ข้อเสนอแนะนี้จะได้นำเข้าหารือในที่ประชุมต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th