หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   29 มิ.ย. 2554    ถึงวันที่   29 มิ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค/ โรงพยาบาลมหาราช   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจศึกษา นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

จากการเดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ที่ไปปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จำนวน 4 คน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ โครงการพิเศษที่ดำเนินการร่วมกับทางโรงพยาบาล และได้พูดคุยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาในการจัดทำโครงการพิเศษ นอกจากนี้ได้พูดคุยกับอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ดูแลการเข้าปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละหน่วย โดยภาพรวมนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายได้ แต่นักศึกษาบางคนยังขาดเรื่องของความรู้ ความพร้อม และทักษะในการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าปฏิบัติงานสายและกลับก่อนเวลาเลิกงาน ไม่มีจิตอาสา ข้อมูลจากนักศึกษาบางส่วนแจ้งว่าการประสานงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงานกับลูกน้องไม่ชัดเจน การวางตัวในองค์กรหรือการปรับตัวทำได้ยาก นักศึกษาบางส่วนมีทัศนคติไม่ดีต่อวิชาชีพ ทั้งนี้ในการนิเทศสหกิจดังกล่าวก็ได้พูดคุย ให้กำลังใจนักศึกษา และได้แนะนำให้นักศึกษาปรับตัวเพื่อให้อยู่ในองค์กรได้ นอกจากนี้ยังได้กล่าวตักเตือนเรื่องเวลาเข้าออกงาน วันลา และการมีสัมมาคารวะต่อผู้ร่วมงาน รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการจัดทำโครงการพิเศษ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  งานที่ทำในห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมหาราชส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคเดียวกับที่สอนนักศึกษาในหัองเรียน เพียงแต่บางเทคนิคอาจมีวิธีลัดเพื่อให้ได้ผลเร็วขึ้น แต่ยังคงความถูกต้องแม่นยำเหมือนเดิม ซึ่งเทคนิคดังกล่าว อาจนำมาปรับสอนนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนเทคนิคที่ถูกต้องตามหลักไปแล้ว เพื่อนักศึกษาจะได้ไปปรับใช้เมื่อได้ไปปฏิบัติงานจริง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เรื่องที่พัฒนาต่อทางด้านวิชาการคงไม่มี แต่คงต้องเน้นหนักในเรื่องการวางตัวในองค์กร การให้ความเคารพหรือมีสัมมาคารวะกับบุคคลในหน่วยงาน ไม่เฉพาะหัวหน้างาน แต่ต้องเคารพทุกคนที่ทำงานร่วมกับเรา เรื่องการตรงต่อเวลา การมีจิตอาสา คอยช่วยเหลืองานทุกอย่าง และปลูกฝังความรักและเคารพในวิชาชีพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0508 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th