หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   07 มิ.ย. 2554    ถึงวันที่   07 มิ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยที่วช. ให้ทุนอุดหนุนปีงบประมาณ 2555 และการระดมความคิดการจัดทำกรอบการวิจั
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.ค. 2554


  เนื้อหา ?
  

การประชุมนี้ เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมวช.  เพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุดอุดหนุนการวิจัย โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย เป็นการเสนอผลการค้นหากรอบความคิดร่วมกันของ วช., สกว.,  สวทช., สวนท. และ สวรส. โดยต้องการงานวิจัยที่ผลงาน 70% นำไปใช้ในเชิงพาณิชเชิง กำหนดนโยบาย สาธารณะ อีก 30% นำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ (จึงน่าจะเป็นการวิจัยต่อยอด)

15 กลุ่มงานวิจัยเร่งด่วน แบ่งออกเป็น 2 ชุด

ชุดที่ 1 วงเงินงบประมาณ 500 ล้านบาท 10 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

1.การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

2.ความมั่นคงและวัฒนธรรมของรัฐและการสร้างเสริมธรรมาภิบาล

3.การปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้

4.การจัดการทรพยากรน้ำ

5.ภาวะโรคร้อนและพลังงานทางเลือก

6.การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า

7.การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟูสภาพ

8.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

9.เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม

10.สังคมผู้สูงอายุ

ชุดที่ 2 วงเงินงบประมาณ 1000 ล้านบาท 5 กลุ่มเรื่องเร่งด่วน

1.การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

2โลจิสติกส์

3.ข้าว

4.มันสำปะหลัง

5.ยางพารา

โดยมีเงื่อนไขการเสนอขอทุนวิจัยโดยสรุป ดังนี้

1 มีประเด็นการวิจัยตามกรอบที่ประกาศ

2.เป็นแผนงานวิจัยที่มีวิจัยย่อย 2-6 โครงการ ลักษณะการวิจัยครบวงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ผู้ใช้ประโยชน์)

3.บูรณาการระหว่าง 2 หน่วยงานขึ้นไป (2 มหาวิทยาลัยขึ้นไป หรือ มหาวิทยาลัยกับองค์กรท้องถิ่น)

4.เป้าหมายชัดเจนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย

5.งบประมาณไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท/แผนงานวิจัย

6.ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยที่ขอทุนจากหน่วยงานอื่น

7.กรณี วช.ตตรวจพบ จะเรียกทุนคืนทันที

8.มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และเตรียมการนำเสนอผลงานในระดับประเทศ

9.ระบุผู้ใช้ผลงานวิจัยชัดเจน หรือมีหลักฐานรับรอง

10. กรณีวิจัยในคน/สัตว์ต้องผ่านคณะกรรมการวิจัยตามมาตรฐานจรรยาบรรณ

11 เสนอแผนงานวิจัยได้เพียงแผนเดียว

ส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย (ภค-1ช/55) และแบบเสนอโครงการวิจัย (ภค-1ย/55) โดยดาวน์โหลด และลงทะเบียนส่งข้อเสนอได้ที่ - www.nrct.go.th ลงทะเบียน พร้อมแนบไฟล์ในรูป PDF โดยระบบจะเปิดรับระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น และต้องแผนงานโครงการที่สมบูรณ์ (มิใช่concept paper)

                หลังการชี้แจงของ จนท จาก วช.แล้ว เป็นการบรรยายและเสวนา ในประเด็นที่จะทำวิจัยในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ และจากหลายมุมมอง ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ให้ทุน ผู้ทำวิจัย นักวิจัยมือใหม่ ทำให้เห็นแนวโน้มความต้องการที่นำมาสู่โจทย์การวิจัย โดยมีผู้สนใจเข้าฟัง ล้นห้องประชุม โดยเฉพาะช วง 9:00 –15:00  มีผู้ฟังร่วม 2000 คน การประชุมปิดตามเวลา คือ 16:30 โดยในห้องที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ เกษตร และการศึกษา มีแนวคิดการนำผลการวิจัยมาเขียนเป็นตำรา ซึ่งทำให้เป็นการวิจัยที่เกิดมูลค่าทางพานิชย์ได้   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เนื่องการบรรยายครั้งนี้เป็นการสังเคราะห์งานวิจัยมานำเสนอ ทำให้ได้เห็นวิธีการนำเสนองานในห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวได้โดยการจัดทำสไลด์นำเสนอได้เยี่ยมมาก ซึ่งได้นำวิธีการนั้นมาเป็นแนวทางการจัดทำงานนำเสนอในการวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การวิจัยด้านผู้สูงอายุ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th