หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   22 มิ.ย. 2554    ถึงวันที่   24 มิ.ย. 2554
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 มิ.ย. 2554


  เนื้อหา ?
  การเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 4 โรงพยาบาล คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  โรงพยาบาลตำรวจ และโรงพยาบาลราชวิถี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงการเรียนการสอนและการจัดการในรายวิชาการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาความรู้ทางวิชาการ และเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th