หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   18 พ.ค. 2552    ถึงวันที่   21 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

พานักศึกษาไปดูงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 พค. 52 โรงงานโชติวัฒน์ ดูระบบผลิตน้ำประปาแบบเอกขนทำและระบบบำบัดน้ำเสียชนิดUASB ที่ทรงประสิทธิภาพ และ ดูงานที่เทศบาลเมืองหาดใหญ่ดูระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียแบบ pond stabilization

วันที่ 19 พค.52 ดูงานที่เทศบาลเมืองภูเก็ต ดูเตาเผาขยะและการจัดการคัดแยกขยะ และดูระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Oxidation Ditch

วันที่ 20 พค.52 ดูงานที่โรงประปาส่วนภูมิภาค ดูการผลิตน้ำประปาแบบ RO โดยผลิตน้ำประปาจากน้ำเค็มและดูงานที่ระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Tricking Filter ที่เทศบาลกะตะกะรน

วันที่ 21 พค. 52 ดู.นที่เทศบาลป่าตองภูเก็ตดูระบบบำบัดน้ำเสียชนิด Single stage และเดินทางกลับ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th