หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 พ.ค. 2552    ถึงวันที่   15 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    มหกรรมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    25 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสร้างสุขภาพชุมชนให้ยั่งยืน โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการของกองทุนสุขภาพชุมชน ที่ร่วมดำเนินการกับท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) ซึ่งเป็นกองทุนสุขภาพชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจาก สปสช เขตทั่วประเทศ โดยในภาคใต้ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้คัดเลือกใปนำเสนอ 11 กองทุน สำหรับกองทุนสุขภาพชุมชน อบต.เขาพระบาท เป็นกองทุนดีเด่นของจังหวัดนครศรีมธรรราช

ในช่วงการนำเสนอผลงานด้วยวาจา มีบางกองทุนถอนตัว และมีผู้ยินดีนำเสนอ 7 กองทุน คือ  (1) เทศบาลตำบลช้างซ้าย จ.สุราษฎร์ธานี (2) เทศบาลเมืองหลังสวน จ.ชุมพร (3) อบต.บางหิน จ.ระนอง (4) อบต.ไม้ขาว จ.ภูเก็ต (5) อบต.บางนายสี จ.พังงา (6) อบต.ห้วยน้ำขาว จ.กระบี่ (7)อบต.เขาพระบาทจ.นครศรีธรรมราช  หลังจากนั้นเป็นการคัดเลือกผลงานกองทุนดีเด่นระดับประเทศ

ในการตัดสินจะใช้คะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 80% และจากผู้ฟังในห้องประชุม 20 % ผลการตัดสินปรากฏว่า อบต. เขาพระบาท นครศรีธรรมราช และ อบต. ไม้ขาว จ.ภูเก็ต เป็นกองทุนสุขภาพดีเด่นระดับประเทศของภาคใต้

สำหรับผู้เขียนได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษากองทุน และเป็นวิทยากรให้คำแนะนำการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ของชุมชน ให้แนวคิด และช่วยปรับปรุงผลงานการนำเสนอให้โดดเด่นขึ้น และตรงกับนโยบายของผู้จัดการประชุม (ข้อมูลที่นำเสนอประกอบการตัดสินใจของกรรมการส่วนหนึ่งให้ดูได้ที่ไฟล์แนบ)    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนาตำราการทำแผนที่ยุทธศาสตร์ชุมชน และการนำเสนอผลงานสำหรับการประชุมขนาดใหญ่กว่า 500 คน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th