หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 พ.ค. 2552    ถึงวันที่   15 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   เครือข่ายpalliative care ของกสพท.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร pallivative care ในโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

1.คณะกรรมการได้ให้แต่ละสถาบันแจ้งสถานะการณ์ด้านpalliative care ในสถาบันของตน ณ ปัจจุบัน  ซึ่งสำนักวิชาแพทยศาสตร์โดย รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชา และนพ.อนุชิต ชูเวศน์ จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ให้ข้อมูลไว้  เมื่อจบโครงการ 3 ปี จึงจะให้กรอกอีกครั้งหนึ่ง

2. เนื่องจากไม่มีผู้แทนจาก รพ.ตรัง ดังนั้น รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชา จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้

3. สถานะการณ์ด้านpalliative care ในสถาบันของตน ณ ปัจจุบันนั้น  ต้องการข้อมูลจากบุคลากร 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายการพยาบาล   ฝ่ายแพทย์  และฝ่ายด้านการศึกษา  รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชา จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้ฝ่ายการพยาบาลของโรงพยาบาลร่วมผลิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

4. คณะกรรมการจะแจ้งการจัดการอบรมเพื่อสร้างบุคคลากรด้านpalliative care ให้ประเทศมีจำนวนมากขึ้น  ขอให้ฝ่ายประสานงานช่วยทำหน้าที่ต่อไปด้วย   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. แจ้งให้คณาจารย์ในสำนักวิชาทราบความก้าวหน้าของเครือข่าย palliative care

2. แจ้งให้จัดทำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มี palliative careในหลักสูตรด้วย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. พยายามจะสร้างเครือข่าย palliative care ให้เกิดขึ้นใน ร.พ.ท่าศาลา โดย (1)การประชุมให้ข้อมูล   (2)สำรวจสถานะการณ์ด้านpalliative care ในสถาบันของตน ณ ปัจจุบัน  (3) เผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดอบรม 

2. ทำเรื่องขอทุนให้บุคลากรในโรงพยาบาลร่วมผลิตไปอบรม และ/หรือ ให้วิทยากรเดินทางมาจัดอบรมที่โรงพยาบาลร่วมผลิตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th