หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   23 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

รับฟังแนวทางการกำหนดมาตรฐานฐานข้อมูล

แนวทางการดำเนินงาน

สถิติ คะแนนของสถาบัน ที่นำส่งข้อมูล

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แก้ไขมาตราฐานและข้อผิดพลาดอื่นๆของฐานข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาในการเก็บข้อมูล

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th