หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มาลาตี  ตาเยะ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 พ.ค. 2552    ถึงวันที่   14 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ความก้าวหน้าในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2552
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

ประกอบด้วย

1.ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ  Leukemia เช่น เทคนิค immunophenotyping

2.การตรวจสอบ Minimal Residual Disease ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว

3. ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฎิบัติการ

4. ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ  Coagulation disorders: Hemostatic Point of Care Testing

5.ภาวะโลหิตจางเนื่องจางการพร่องเหล็ก

6. การวินิฉัยก่อนการฝังตัว

7. ความก้าวหน้าในงานควบคุมคุณภาพการนับเม็ดเลืดด้วยเครื่องอัตโนมัติ

8.Stem cell transplantation

9. การบริหารคุณภาพยุคใหม่

10. ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ Platelet disorders

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาเพิ่มเติมในการเรียนการสอนซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ๆที่มีการใช้ในการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา เช่นการนำเทคนิค real-time PCR มาใช้ในการวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ชนิด SEA การนำเทคนิค immunophenotyping มาชวยวินิจฉัยผู้ป่วย leukemia เทคนิคในการตรวจสอบ minimal residual disease ในผู้ป่วย leukemia  ความรูเกี่ยวกับ stem cell transplantation  และวานควบคุมคุณภาพการนับเม็ดเลือดด้วยเครื่องอัโนมัติ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ leukemia

2.ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ thalassemia

3.ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ coagulation disorder และ platelet disoder

4. ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ Nutritional anemia

5. ความก้าวหน้าในการตรวจวินิจฉัยด้านห้องปฎิบัติการของ  Stem cell disorderพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th