หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชฎายุ  อุดม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานและจัดสอบทางคลินิกสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. ร.พ.พังงา กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับคอเสื่อม (Cervical spondylosis)

2. ร.พ. ตะกั่วป่า จ.พังงา กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้ป่วยปวดหลัง (Back pain)

3. ร.พ.หาดใหญ่ กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกซ้าย (Bell's palsy) และผู้ป่วยทางระบบหายใจ

4. ร.พ.สตูล กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีปัญหาของเส้นประสาทบริเวณแขน (Brachial plexus injury) และผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy)

5. ร.พ.สงขลา กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และผู้ป่วยปวดหลัง (Back pain)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ทราบถึงผลการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดของนักศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งไปฝึกงาน ซึ่งทำให้อาจารย์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัดของนักศึกษาครั้งต่อๆไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จากกรณีผู้ป่วยที่พบบ่อยจากการไปนิเทศงานในครั้งนี้ ทำให้อาจารย์ผู้สอนควรเน้นในการสอนทางคลินิกให้มากขึ้น หรือคิดวางแผนทำวิจัยในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าวโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลที่ส่งนักศึกษาฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th