หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรพัฒน์  นาวารัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ฯ   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด 1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

นิเทศงานและจัดสอบทางคลินิกสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ที่ออกฝึกปฏิบัติงานกายภาพบำบัด ณ โรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. วันที่ 20 เมษายน 2552 ร.พ.พังงา

กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่อยกระดูกคอเสื่อม (Cervical spondylosis) และ ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ (Spinal cord injury)

2. วันที่ 21 เมษายน 2552 ร.พ.ตะกั่วป่า

กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีการยึดรั้งของเยื้อหุ้มไขสันหลังร่วมกับข้อต่อเชิงกรานผิดปกติ (Spinal stenosis and SI joint dysfunction) และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke)

3. วันที่ 22 เมษายน 2552 ร.พ.หาดใหญ่

กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหน้า (Bell palsy) และผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บร่วมกับมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจ (Spinal cord injury with lung complication)

4. วันที่ 23 เมษายน 2552 ร.พ.สตูล

กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยเด็กสมองพิการ (Cerebral palsy) และผู้ป่วยเด็กที่ได้รับบาดเจ็บร่างแหประสาทแขนขณะคลอด (Brachial plexus injury)

5. วันที่ 24 เมษายน 2552 ร.พ.สงขลา

กรณีศึกษาผู้ป่วยที่ให้นักศึกษาสอบ ประกอบด้วยผู้ป่วยเนื้องอดสมอง (Brain tumor) และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (Ischemic stroke)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th