หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุทัย  ไตรอภิรักษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 "เทคนิคการแพทย์กับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  ครอบคลุมเกี่ยวกับ วิธีการทำผลงานทางวิชาการ เครื่องมือในการบริหารห้องปฏิบัติการ ความรู้ใหม่เกี่ยวกับงานด้านจุลชีววิทยา การธนาคารเลือด โลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ไวรัสวิทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง swine flu

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th