หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   02 พ.ค. 2552    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    การเพิ่มคุณภาพงานเขียนวิชาการระดับอุดมศึกษาเพื่อการตีพิมพ์/หลักสูตรทั่วไป
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีงานพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแล้ว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อเสนองาน  การเตรียมต้นฉบับ  ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และการแก้ปัญหา  ข้อดีของการมีงานตีพิมพ์ในรูปหนังสือและตำราทั้งด้านวิชาการ  เศรษฐกิจและการมีส่วนพัฒนาสังคมด้านวิชาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ปรึกษากับผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องการเตรียมงานแปลเพื่อการตีพิมพ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้รับคำแนะนำให้ติดต่อกับสำนักพิมพ์ต่างประเทศ  เพื่อให้ประสานงานมาที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งท่านผู้อำนวยการรับจะพิจารณาข้อเสนอของสำนักพิมพ์ต่างชาติ เพื่อนำไปสู่การผลิตงานพิมพ์ ถ้าไม่มีเรื่องค่าลิขสิทธิ์ที่จนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th