หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2552    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิตด้วย e-learning และการประเมินหลักสูตร on-line และสถาบันบริการ/หลักสูตรท
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยได้มีหลักสูตร e-learning ฟรีหลายหลักสูตรแล้ว  และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี-โท-เอก  โดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเป็นผู้ประสานงาน แต่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร เก็บค่าเรียน  จัดการเรียนการสอนและการสอบ และให้ปริญญา  

 มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยกำลังวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจะมีหลักสูตรและให้ปริญญาเป็นของตนเอง  แต่ระหว่างนี้ก็เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมจัดทำหลักสุตร e-learning กับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยให้มากขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ที่ประชุมได้ขอให้ผู้เข้าประชุมรวมกลุ่มกันตามภูมิภาค  ซึ่งภาคใต้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกัน 4 สถาบันคือ 1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชา)  2) วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส   3) มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สงขลา)  4) ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ(สุราษฎร์ธานี)  โดยได้รับโจทย์ให้เสนอ "แนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning โดยใช้ศักยภาพที่สถาบันการศึกษามีอยู่ เพื่อพัฒนาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม  และวิธีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ" 

รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชาได้เสนอความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ 1) ด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา   2) ด้านการท่องเที่ยว   3) ด้านสารสนเทศ   และ 4) ด้านเกษตรเกี่ยวกับยางพารา   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

ความเป็นไปได้ของการพัฒนาสาขาดังกล่าวไปสู่ภาคอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบ e-learning ก็จะต้องประสานงานกันต่อไป  โดยมหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายรองรับความร่วมมือดังกล่าวด้วย

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยก็ยินดีเป็นตัวกลางประฃาสัมพันธ์งานด้าน e-learning จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และขอให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ช่วยประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยด้วยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th