หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นวพร  ไชยเสน   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   27 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   01 พ.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   NECTEC   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Web Report Management Using PHP
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 พ.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

1. การสร้างกราฟด้วย JPGraph
2. การสร้างกราฟด้วย MaaniChart
3. การสร้างรายงานผ่าน Web ให้อยู่ในรูปแบบ doc,xls

 

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาระบบของมหาวิทยาลัยได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ฝึกการใช้งานให้เชี่ยวชาญเพื่อเปิดหลักสูตรอบรมต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th