หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   29 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมนานาชาติ ILAS2009
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  

เป็นการประชุมในเรื่องของงานวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง  ทั้งในด้านการเลี้ยงสัตว์ การใช้สัตว์ทดลอง กฏหมายและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ รวมถึง การออกแบบก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาที่มีการใช้สัตว์ทดลองและการวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง   โดยเฉพาะข้อกำหนดและจรรยาบรรณการใช้สัตว์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางรากฐานสำหรับการออกแบบก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลองที่จะมีการก่อตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th