หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   20 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยธนบุรี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กรณีศึกษา: การใช้เกมในการเรียนการสอนวิชาสถิติพื้นฐาน
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    29 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 1 เรื่องSimulation and Gaming:  Its overview and application จัดโดยสมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย ที่ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี ถนนเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ  ในการประชุมครั้งนี้ได้ส่งงานวิจัยไป 2 เรื่อง คือ  กรณีศึกษา: การใช้เกมในการเรียนการสอนวิชาสถิติพื้นฐาน(อ.เพียงจันทร์  เป็นผู้เสนอ) และกรณีศึกษา: การใช้สถานการณ์จำลองในการเรียนการสอนวิชาสถิติ (อ.อนุชิตและ อ.เพียงจันทร์)  ดูบทคัดย่อได้ในเอกสารแนบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 ผู้บรรยาย 2ท่าน คือ Tim Cornwall & David Crookall  มีวิธีการนำเสนอเรื่องและสไลด์ที่น่าสนใจมาก ทำให้ได้แนวคิดในการนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเฉพาะเทคนิคการทำสไลด์ (ส่วนหนึ่งต้องใช้ความรู้ในการใช้โปรแกรมอย่างดีด้วยจึงจะนำมาใช้ได้)  และทำให้เกิดแนวคิดการวิจัยสถาบัน  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การทำวิจัยต่อเนื่องจากเรื่องที่นำเสนอไปแล้ว โดยจะใช้ในการเรียนการสอนสถิติในภาคการศึกษาที่ 1/2552 นี้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th