หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   22 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   24 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบประสาท/แพทยศาสตร์ (สรีรวิทยา)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  -เข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน  หัวข้อ"สรีรวิทยาและพยาธิวิทยาของระบบประสาท"   จัดที่ห้อง 7007 ตึก       สยามินทร์ ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   และสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย   ได้นำเสนอโรคของการมองเห็น  การได้ยินเสียง  การทรงตัว   การรับรู้ความเจ็บ ปวด  การเคลื่อนไหว   การรักษาด้วยสเต็มเซลล์   การเรียนรู้และความจำ   การนอนหลับ  (วิทยากร: รศ.ภญ.ดร.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย  รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย   ดร.นพ.สมพล เทพชุมและคณะ)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สอนนักศึกษาแพทยศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สอนนักศึกษาแพทยศาสตร์ และเตรียมให้นศพ.สอบNational Licencing Test ในเดือนมีนาคม 2554

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th