หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   21 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Wireless Research Application for Physiology and Life Science/แพทยศาสตรบัณฑิต(สรีรวิทยา)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  -เข้ารับการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน  หัวข้อ ?Wireless Research Application for Physiology and Life Science?  โดยภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   และบริษัท AD Instruments Southeast Asia กับบริษัท Lab Thai Scientific ที่ห้องปฏิบัติการ อดุลยเดชวิกรม ชั้น 3  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ได้เรียนถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนสรีรวิทยาทางการแพทย์, การใช้โปรแกรม Labtutor ในหลักสูตรการเรียนการสอนสรีรวิทยาทางการแพทย์,   การปฏิบัติการบันทึกข้อมูลทางสรีรวิทยาสำหรับการเรียนการสอนในประเทศไทย, การบันทึกสัญญานทางสรีรวิทยาของมนุษย์ โดยใช้ตัวบันทึกสัญญานแบบไร้สาย,  การศึกษาพฤติกรรมในสัตว์ทดลองโดยใช้ตัวบันทึกสัญญานแบบไร้สาย  และการบันทึกแบบ real time ที่สามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวพร้อมสัญญานทางสรีรวิทยา,  การวัดความดันเลือดแบบ non-invasive ในสัตว์ทดลองโดยใช้ NIBP,  การบันทึกค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดแบบ non-invasive ในมนุษย์,  การวัดอัตราการไหลเวียนของโลหิตในมนุษย์ และ สัตว์ทดลองโดย blood flow meter   และการประยุกต์ใช้โปรแกรมบันทึกสัญญานทางสรีรวิทยา (LabChart)  ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Data Science Interface (DSI)  (วิทยากร: ดร.นพ.สมพล เทพชุม, Dr. William Russell and Mr. Anthouan Nathan)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำหรับสอนนักศึกษาแพทยศาสตร์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ฝึกใช้เครื่องมือที่มีอยู่เพื่อสอนนักศึกษา แพทยศาสตร์ และพัฒนาไปสู่การวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0464 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th