หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   23 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาวิศวกรรม/ม.เกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ระบบบำบัดน้ำเสีย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  ในอดีตถึงปัจจุบันตั้งแต่ พศ.2521-ปัจจุบันเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเรื่องที่ผู้คนที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญมาตลอดแต่เมื่อภาวะเปลี่ยนไปในปัจจุบันมีเรื่องสภาวะโลกร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบเก่าๆที่เคยใช้อยู่จึงมีผุ้ศึกษาผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ระบบบำบัดที่ใช้อยู่นั้น สร้าง ก๊าซเรืองกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างมาก และ ระบบที่กำลังเป็นที่ใช้อย่างกว้างขวางเช่นระบบ wetland (เพราะเป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายน้อย การดูแลน้อย) นั้นผลิตก๊าซ ไนตรัสออกไซด์ (N2O) เช่นเดียวกับนาข้าวที่ใช้ปลูกข้าวทางการเกษตรเพราะฉะนั้นการเลือกการออกแบบระบบบำน้ำเสียในยุกต่อๆไป จำเป็นต้องพิจารณาการทำให้เกิดภาะวะโลกร้อนด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพิ่มรายละเอียดและบูรณาการวิชามลพิษอากาศและเทคโนการบำบัดน้ำเสีย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th