หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เอกราช  แก้วเขียว   สังกัดหน่วยงาน  โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   01 เม.ย. 2552    ถึงวันที่   05 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมสหกิจศึกษาไทย   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมวิทยากรสหกิจศึกษารุ่นที่1
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    21 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  

สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 1  - 5  เมษายน 2552 ณ เวลเนสโฮมสปา โดยมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากร สามารถจัดทำโครงการสหกิจศึกษาในสถานศึกษา หรือจัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อให้การจัดสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โดยทั้ง 5 วันการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 4 หน่วย หน่วยที่ 1 การอุดมศึกษากับสหกิจศึกษา หน่วยที่ 2 มาตรฐาน หลักสูตร และกระบวนการสหกิจศึกษา หน่วยที่ 3 องค์กรเครือข่าย และความร่วมมือในการจัดสหกิจศึกษา หน่วยที่ 4 การบริหารและจัดการสหกิจศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศกับสหกิจศึกษา  และการศึกษาดูงานสถานประกอบการที่ใช้ระบบสหกิจศึกษา ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ประมวลสาระชุดฝึกอบรม"สหกิจศึกษา" ผู้ที่สนใจ สามารถยืมไปศึกษาได้ที่สำนักงานสหกิจศึกษา อาคารไทยบุรี

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้เป็นแนวทางพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกับระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการที่ใช้ระบบสหกิจศึกษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th