หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จรวย  สุวรรณบำรุง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Pediatric pulmonology 2009: Current knowledge and practice
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    15 เม.ย. 2552


  เนื้อหา ?
  

01/04/2009

-Introductory remarks

-Pediatric pulmology: Evolving issues in 2009

-Wheezing in the young: How to approach and treat?

-Childhood tuberculosis in 2009: A practcal approach

-Workshop homecare equipment

Date 02/-4/2009

-Common pediatric plural diseases: Diagnosis and management

-Holistic approach to infant with chronic lung diseases

-Pulmonary rehabilitation: Different settings for different needs

-Current diagnosis investigations for respiratory problems in children

-Workshop: Respiratory care in PICU

Date 03-/04/2009

-pediatrict chest ultrasound

-Pediatric intensive care review: Evalving issues in 2009

-Difficult weaning from mechanical ventilation: What are the solution?   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

  สามารถนำไปประกอบการเรียนการสอนในคลินิคของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการปฏิบัติการพยาบาลเด็กระยะเฉียบพลัน

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

     ประสานกับทีมสุขภาพในหอผู้ป่วยเด็กในการกำหนดแนวทางในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th