หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   20 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค โครงการ YSC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

- การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ

- สรุปผลการดำเนินงาน YSC 2009

- แนวทางการดำเนินงานโครงการ YSC 2010

- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน เพื่อเข้าร่วมงาน Intel ISEF 2009   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- ผลการดำเนินโครงการ YSC 2009 ศูนย์ประสานงานภาคใต้ เน้นการประชาสัมพันธ์จึงทำให้นักเรียนส่งโครงงานเกินเป้าหมายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 108 โครงงาน นักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงงานได้รับทุนรอบแรก 40 โครงงาน  ส่วนการประกวดโครงงานระดับภูมิภาคมีตัวแทนจากภาคใต้ไปแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 11 โครงงาน และได้รับทุนรอบสอง 15 โครงงาน นักเรียนจากภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 2 รางวัล และรางวัลพิเศษ 1 รางวัล

- แนวทางการดำเนินโครงการ YSC 2010 ศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาค ภาคใต้ จะเน้นการประชาสัมพันธ์เช่นเดิม เพื่อให้โรงเรียนต่างได้เรียนรู้การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - แนวทางการดำเนินโครงการ YSC 2010 ศูนย์ประสานงานภาคใต้ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานสาขาคณิตศาสตร์และสาขาพลังงานและวิศวกรรมการขนส่งเพิ่มเติมเนื่องจาก YSC 2009 มีผู้สนใจสาขานี้น้อยมาก

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th