หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน หน่วยพัฒนาองค์กร  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิรันดร์  จินดานาค   สังกัดหน่วยงาน  หน่วยพัฒนาองค์กร
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   24 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยและ สสส.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การบริหารองค์กรอย่างไรท่ามกลางสภาวะวิกฤติเศรฐกิจ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  เป็นการชี้ให้เห็นว่าปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นรอบๆเสมอมา ฉะนั้นการบริหารองค์กรเป็นการบริหารจิตใจ และ ความรู้สึกของพนักงาน การบริหารแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารสองทางจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การใช้ HAPPY  WORKPLACE "สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน" และ ความสุข 8 ประการเป็นเครื่องมือจะเอื้ออำนวยให้ดำเนินการได้เป็นอย่างดี แต่ทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกัน ใช้"ใจ"เป็นตัวตั้งต้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การใช้ ความสุข 8 ประการ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดแผนงาน "สถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน" ต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th