หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สราวุธ  เดชมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   21 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   lสสวท   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 4
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

เวทีพบปะนักวิจัย ทำโครงงานรุ่นเยาวชน

การเสนอผลงานของนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดี

ความร่วมมือโครงงานโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยพี้เลี้ยง

งานประจำปีของนักเรียน และสสวท

นักศึกาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณรุ่นแรกของมวล นำเสนอผลงานโปสเตอร์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

งาน โครงงานทางวิทยาศาสตร์ทีเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยาศาสตร์

การเตรียมโครงงานในปีต่อไป

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  โครงงานของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ที่จะทำในปีการศึกษา 2552

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th