หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   13 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Lean and Seamless Healthcare
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

การประชุมในครั้งนี้เน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยใช้หลักการของการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ เพื่อลดความสูญเปล่าที่ไม่จำเป็น และให้ได้ผลงานที่มากกว่า และสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด

Lean เปลี่ยนจากความสูญเปล่า ไปสู่ คุณค่า ในมุมมองของผู้รับผลงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ โดยเน้นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความคิด กิจกรรมและวิธีการที่จะช่วยผลักดันวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม

Seamless เน้นการดำเนินการเพื่อลดรอยต่อหรือรอยตะเข็บที่อาจเกิดขึ้นขณะทำงาน ดังนั้นระบบริการสุขภาพจะต้องบูรณาการหรือเชื่อมต่อกันอย่างแนบสนิท ที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. นำความรู้เกี่ยวกับหลักการพัฒนางาน พัฒนาองค์กรและการประกันคุณภาพโรงพยาบาลมาใช้สอนนักศึกษาพยาบาลรายวิชาการจัดการทางการพยาบาล

2. นำมาใช้กับชีวิตการทำงานของตนเองและนำมาถ่ายทอดให้เพื่อร่วมงานได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการแบบไร้รอยต่อและลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  คิดหาวิธีการทำงานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งระดับบุคคลแดบหน่วยงาน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th