หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   23 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   27 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Microsoft Thailand   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    SQL Server 2008
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    18 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

ได้เรียนรู้คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของ SQL Server 2008
พร้อมการใช้งานและลูกเล่นใหม่ๆที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008

ผู้ร่วมฟังสัมนา สามารถทดลองทำ Lab

 

สถานที่ :

Certified Technical Training Center Co., Ltd   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
- เพื่อเรียนรู้คุณสมบัติและความสามารถโดยรวมของ SQL Server 2008
 - เพื่อเรียนรู้ความสามารถใหม่ใน SQL Server 2008
-  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ และความเข้าใจถึง SQL Server 2008 การติดตั้ง การใช้งานตลอดจนการดูแลระบบและการแก้ปัญหา
       สิ่งเพิ่มเติมใหม่ๆได้แก่ เครื่องมือเว็บรุ่นใหม่ เทคโนโลยีการทำ Virtualization ระบบความปลอดภัยที่พัฒนาสูงขึ้น
       และเครื่องมือการบริหารจัดการ ทั้งหมดนี้ช่วยลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และสามารถใช้เป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้าง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   - ผู้ดูแลฐานข้อมูล ( Database Administrator ) SQL Server 2005 หรือผู้ดูแลฐานข้อมูล SQL Server 2000 
ที่กำลังจะเปลี่ยนมาใช้งาน SQL Server 2008
-  ผู้ที่ต้องการศึกษาความสามารถต่าง ๆ ที่มีมากับ SQL Server 2008

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th