หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปรีดา  สันสาคร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   19 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  นิเทศนักศึกษา 2 แห่งได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(บ้านพรุ) และบริษัทเซฟสกิน เมดิคอล แอนด์ไซแอนทิฟิค (ประเทศไทย)  เป็นบริษัทที่มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี มีบุคลากรที่ทำงานด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจป(ว.) จบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้ง 2 ท่าน อยู่ในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(บ้านพรุ) ทั้ง 2 แห่งชื่นชมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีในการทำงาน  นักศึกษามีความพอใจในการปฏิบัติงานดี


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ความรู้ในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และทำความเข้าใจ รวมทั้งความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ต่างๆ จากสถานประกอบการเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียน การสอน ของหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการนำไปใช้ได้จริงในการทำงานของนักศึกษาในอนาคต   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเรนื้อหาวิชาการในการนำความรู้ด้านทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงานจริง พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชา และเพิ่มเติมความรู้ให้ทันสมัย รับข้อเสนอจากหน่วยงานและประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกันกับสถานประกอบการพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th