หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   01 ส.ค. 2551    ถึงวันที่   31 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาแพทยศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    แพทยศาสตรบัณฑิต (การสอบคัดเลือกปี 2552)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  กระบวนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสุตรแพทยศาสตรบับบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สำหรับเตรียมการในปีต่อๆ ไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. ขอให้มีการสอบข้อเขียนใน 3 จังหวัด (นครฯ   ตรัง   และภูเก็ต) เหมือนเดิม

2. ไม่อยากให้มีการเข้าค่าย เพราะแพงและคะแนนที่ได้เชื่อถือไม่ได้

3. เสนอให้มีตรวจร่างกายเฉพาะผู้ที่สอบเข้าได้แล้วเท่านั้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th