หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทวีพร  สิทธิราชา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาแพทยศาสตร์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    แพทยศาสตร์บัณฑิต (ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสภาบันอุดมศึกษา ปี 2551)
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกรและ รศ.ดร.ทวีพร สิทธิราชา ได้ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2551    เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเตรียมการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  กับโรงพยาบาลร่วมผลิต คือโรงพยาบาลตรัง และ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากแพทยสภา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ดังแนบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ดังแนบ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th