หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   11 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   11 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ร่างแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2551-2554
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

การประชุมนำเสนอความเป็นมาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 1 แนวคิดในการร่วมกันเดินหน้าจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงทรัพยากรฯ นี้เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค ข้อคิดในการจัดทำแผน จะต้องคำนึงถึงทั้ง 3 ระดับ คือ (1)ระดับ Global เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม จะเชื่อมโยงกัน การเจรจาความเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ไม่ง่ายนัก ควรมีการเตรียมตัว สำหรับการประชุม โคเปนเฮเกน ในปลายปีนี้ และการประชุม  โพส โตเกียว ในปี 2569 (2)ระดับภูมิภาค ปัญหาสิ่งแวดล้อมปรากฏชัดที่สงขลา เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง เน่องจากการจัทำระบบระบายนำ ที่บริเวณหาดเก้าเส้ง ที่ตั้งของสถานีดักทางนำไหล ทำให้นำเปลี่ยนทิศหาดสมิหราถูกน้ำกัดเซาะ ในอนาคตหาดจะหายไป สาเหตุมาจากไม่มีผู้ยินยอมให้ตั้งสถานีระบบระบายน้ำ ปัญหานี้เกิดขึ้นเร็ว กว่าที่คาดหมายมาก นอกจากนี้ เพื่อนบ้าน 4-5 ประเทศรอบไทย กำลังพัฒนา เกิดปัญหาสารพิษข้ามแดน   (3) ระดับท้องถิ่น ยังมีภาวะภัยแล้ง เด็กนักเรียนยยังไม่มีน้ำสะอาดดื่ม ยังต้องสร้างบ่อบาดาลหลายร้อยแห่ง ทั้งๆที่องค์การอนามัยโลกรณรงค์เรื่องนี้มานาน ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ ฝากให้ผู้ทำแบบสำรวจต่างๆ ควรทำให้ได้ข้อมูลจริง มิใช่ข้อมูลที่มาจากคำถามที่ไม่ตรงความจริง เช่น ถามว่ามีน้ำมาแจกไหม เมื่อไม่มีน้ำมาแจก บ้านภัยแล้ง กลับกลายเป็นบ้านสมบูรณ์ เกิดช่องว่างมากขึ้น

ประเด็นที่ขอให้ช่วยกันไปคิดต่อ

1.การบริหารจัดการ จะบูรณาการกันอย่างไร  2.การศึกษาวิจัยในเรื่องที่ไม่ชัดเจน 3. เทคโนโลยี 4. การสร้างองค์ความรู้ จิตสำนึก 5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 6. ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์

หลังจากการเสนอภาพรวมของแผนฯ โดย กรมอนามัยและกรมควบคุมมลพิษ แล้ว (ดรายละเอียดได้ www.anmai.moph.go.th) ผู้วิจารณ์ จากวุฒิสภา, ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อม, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สภาพัฒฯ และวิทยากรในห้องย่อย ให้ข้อคิดเห็นโดยรวมดังนี้

1. ต้องสร้างศักยภาพของคนในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้คน ผู้ผลิต มีความรู้ ผู้บริโภคมีความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มิใช่ใช้สิ่งที่ดี/น้ำจนหมด เหลือแต่สิ่งเลวร้ายไว้ให้ลูกหลาน ชนรุ่นหลัง

2. บูรณาการ ซึ่งในร่างแผนฯ ยังแยกส่วน

3. ยังไม่เห็นภาพการทำงานในระดับพื้นที่ ควรเน้นการใช้ area-based

4. สถานการณ์ กล่าวถึง อากาศ น้ำ ขยะ และเน้นเรื่องภาวะอากาศมาก ขาดเรื่องเสียง ภูมิทัศน์ สุขภาพพูดแต่ปัญหาในด้านลบ ขาดการกล่าวถึงสิ่งด้านบวก เช่น การไม่มีสายไฟฟฟ้ารกรุงรัง เมื่อเมืองสวยงาม บ้านเรียบร้อย คนจะมีความสุข มีคุณภาพชีวิต คนมีสุขภาพดี ก็ไม่ไปโรงพยาบาล การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ (ถ้าจะให้ดีมาก ต้องรวมเอาเรื่อง สื่อ ศิลป วัฒนธรรมร่วมด้วย) สถานการณ์ยังไม่ครอบคลุม ทำให้ร่างแผนที่นำเสนอมายังไม่แหลมคม

นอกจากนี้ แผนยุทธฯ นี้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศอย่างไร

สืบเนื่องจาก สถานการณ์ ที่นำเสนอมาไม่เพียงพอ ทำให้เกิดผล คือ (1) ชี้เป้าหมายไม่ชัดเจน (2) ควรมี Priority setting เพราะทำทีเดียวไม่ได้   (3) การ link กันในระดับต่างๆ และกับต่างประเทศอย่างไร

ทั้งนี้ แผนนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และเป็นความพยายามของ สองหน่วยงานที่พยายามร่วมมือกันจัดทำแผนฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ข้อมูล และความรู้ แนวโน้ม ของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนั้น การได้พบกับผู้จัดการประชุม ซึ่งเป็นผู้กำหนดแนวนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำให้ทราบความต้องการกำลังคน ในครั้งนี้มีโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม และต้องการนักอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในเดือน เมษายน 2552 นี้ 4 คน และหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหลายจังหวัดกำลังประกาศรับสมัครบุคลากรประเภทนี้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาแนวคิด การจัดการขยะแบบครบวงจร ในชุมชนระดับหมู่บ้าน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th