หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการุอุดมศึกษา และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการปี 2552 "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

 เสนอผลงานวิจัย

การประเมินสภาวะความซึมเศร้าและสุขภาพกายของผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคใต้ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 An Assessment of the Depression and Physical Health Conditions of Elders in Southern Rural Communities, Chianyai district,

Nakhon Si Thammarat province

 

เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล1 วีณาพร สำอางศรี2

1สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กระทรวงสาธารณสุข

E-mail 1 : speeungj@wu.ac.th

Email 2: jsum2008@gmail.com

 

Peeungjun Sweatsriskul1  Venaporn Sumangsri 2

1School of Allied Health Science and Public Health, Walailak University

2Southern Regional Training Center for Primary Health Care Development, Nakorn Sri Thammarat, Ministry of Public Health

E-mail 1: speeungj@wu.ac.th

Email 2: jsum2008@gmail.com

 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความซึมเศร้าและสุขภาพกายของผู้สูงอายุในประชากรภาคใต้ ในชุมชน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2551 เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐาน ก่อนที่จะดำเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในขั้นตอนพัฒนารูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักเรียน ครู และนักวิจัย (Health personnel, student, teacher and researcher: HSTR) ต่อไป สุ่มเลือกตัวอย่างผู้สูงอายุแบบเจาะจง 200 คน โดยนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของโรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 50 คน และโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 50 คนเป็นผู้เลือกผู้สูงอายุ ในสัดส่วน นักเรียน 1 คน ต่อ ผู้สูงอายุ 2 คน ที่อยู่บ้านข้างเคียง กระจายไปตามสภาพภูมิศาสตร์ของบ้านนักเรียน เครื่องมือวัดสุขภาพจิต ประยุกต์ใช้แบบวัดความซึมเศร้าผู้สูงอายุในไทย (Thai Geriatric Depression Scale: TGDS) แปลงเป็นภาษาปักษ์ใต้ ทดสอบความเที่ยงตรงในประชากรตัวอย่าง 30 ตัวอย่างของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้ 0.86 สุขภาพกายวัดความดันโลหิต น้ำตาลในเลือด ดัชนีมวลกาย และโรคประจำตัว โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุยินดีเข้าร่วมโครงการวิจัย 171 คน ลักษณะที่พบมากที่สุด เพศหญิงร้อยละ 66.7  สภาพสมรสคู่ ร้อยละ 60.2 การศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 74.3 มีอายุเฉลี่ย 71.35 ปี อายุต่ำสุด 55 ปี สูงสุด 104 ปี เป็นกลุ่มอายุ 61-70 ปี มากที่สุด ร้อยละ 40.9 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 71-80 ร้อยละ 38.6 กลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพจิตปกติ มากที่สุด ร้อยละ 74.9 รองลงมาเป็นผู้สูงอายุที่ซึมเศร้าระดับน้อย, ซึมเศร้าปานกลาง, และซึมเศร้ารุนแรง ร้อยละ 14.6,  7.6, และ 2.9 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจำตัว ร้อยละ 59.1 ตรวจวัดความดันโลหิตพบว่าเป็นกลุ่มผู้ป่วยร้อยละ 30.4 กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มสงสัยว่าป่วยร้อยละ 25.7 และ 19.9 ตามลำดับ ค่าน้ำตาลในเลือดเป็นกลุ่มเสี่ยงร้อยละ 49.1 รองลงมาเป็นกลุ่มสงสัย และกลุ่มป่วย ร้อยละ 21.6 และ 14.6 ตามลำดับ ดัชนีมวลกายมีภาวะปกติร้อยละ 50.9 รองลงมาเป็นภาวะเสี่ยง และภาวะอ้วน ร้อยละ 18.1 และ 16.4 ตามลำดับ ข้อค้นพบนี้จะนำไปใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบหลังการพัฒนาและใช้รูปแบบที่ดำเนินการโดย HSTR และให้การรักษากรณีพบผู้ป่วยรุนแรง

 

 

คำสำคัญ:  ผู้สูงอายุ  ชุมชนชนบทไทย  ความซึมเศร้า สุขภาพกาย  

 

 Abstract   

The objective of this study was to assess the depression and physical health conditions of elders in southern rural communities, Chianyai district, Nakhon Si Thammarat province, before developing a model by health personnel, students, teachers and researchers (HSTR).  The sample group included 200 elderly respondents purposively selected by 100 seventh grade students, 50 students each from Chianyai Samakiwitthaya and Wichianprachasan schools, 1 student selecting 2 elders. The criteria for selecting the elders included having a residence near the student?s and being 55 years old and over. The Thai Geriatric Depression Scale (TGDS) was changed to southern dialogue and tested with 30 elders for reliability in a district close to area of study; its reliability level was 0.86. Blood pressure, blood sugar level, body mass index and personal illness history were measured/taken by health personnel for their physical health.

The study found that 171 elders consented to join this research; most of them were females (66.7%), married (60.2%), completed primary education (74.3%), had an average age of 71.35 years (range 55-104 years), 40.9% in the 61-70 age group and 38.6% in the 71-80 age group. Mostly they were in normal mental health condition (74.9%); the rest had mild, moderate, and severe depressions (14.6%, 7.6% and 2.9% respectively). Most of them (59.1%) had no chronic illness, but based on their levels of blood pressure, 30.4% were regarded as hypertensive, 25.7% were at risk and 19.9% were suspected cases.  Blood sugar tests showed that 49.1% were at high risk, 21.6% were suspected cases and 14.6% were ill.  And based on their body mass index, 50.9% were normal, 18.1% were at high risk and 16.4% were overweight. These findings will be used for comparing with the health conditions after implementing the model which was developed by HSTR and treatment in severe case.

Keyword: Elder, Rural community, Depression, Physical Health

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ในการนำเสนอ ได้นำ นักศึกษาปริญาโท ไปสังเกตการณ์การนำเสนอผลงานวิชาการ และให้คำแนะนำไปด้วย ซึ่งในการนำเสนอด้วยข้อมูล และกราฟฟิกที่ชัดเจน  คณะกรรมการ ผู้นำเสนอท่านอื่น และผู้เข้าประชุม ได้เสนอให้งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในการนำเสนอ ซึ่งก็หมาะสม เพราะเป็นงานวิจัยเบื้องต้นที่ยังไม่ซับซ้อน  สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีการนำกระบวนการของวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนางาน  ตรงกับแนวคิดของการจัดประชุม "การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน"

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำข้อมูล ความรู้ ที่ได้จากการประชุม มาใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาหัวข้อวิจัย แทนที่จะใช้เครื่องมือวัดความซึมเศร้า แต่ทดลองพัฒนาความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับเด็กวัยรุ่น แล้ววัดด้วยเครื่องมือวัดดัชนีความสุขแทน 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th