หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพียงจันทร์  เศวตศรีสกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   26 ม.ค. 2552    ถึงวันที่   28 ม.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงสาธารณสุขส   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสัมนานาระบาดวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 20
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

การกระชุมนำเสนอโดยวิทยากรในระดับนานาชาติ(๑)นายแพทย์อมร นนทสุต (รางวัล Sasakawa Health Prize 1985)   (๒) Dr.Yu Yongsin รางวัลมหิดลบราวน์ปี 2551 จากคซีนป้องกัน Japanese encephalitis งานวัคซีนป้องกัน Japanese encephalitis

ระบบนำนำเข้าข้ม/บันทึกมีปัญยหาขอหยุดไว้ก่อน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th