หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  รวมพร  คงกำเนิด   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 มี.ค. 2552    ถึงวันที่   04 มี.ค. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    คณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 มี.ค. 2552


  เนื้อหา ?
  

จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สรุปสาระการประชุม  กล่าวคือ            ที่ประชุมของสภาการพยาบาลมีพัฒนาและรับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางมติให้รับรองหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 2 สาขา คือ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (การล้างทางช่องท้อง) โรงพยาบาลศรีนคริทนร์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สาขาการบริการการพยาบาล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมจัดคู่มือการจัดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ สมรรถนะการพยาบาลเฉพาะทาง เกณฑ์มาตรฐานโครงสร้างหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางและเกณฑ์ในการบริหารจัดการหลักสูตร เป็นต้น  โดยจะนำเสนอในการประชุมสัมนากับสถาบันการศึกษาและสถาบันต่าง ๆ ที่ร่วมจัดการศึกษาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางทั่วประเทศไทย เรื่อง นโยบายและแนวทางการร่วมผลิตพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งจะดำเนินการในวันที่ 8 เมษายน 2552  เพื่อสร้างความเข้าใจกับสถาบันต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายสภาการพยาบาลในการพัฒนาความรู้ความชำนาญเฉพาะทางของพยาบาล เพื่อให้การจัดหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทางสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการดูแลปัญหาสุขภาพของประชาชนในประเทสไทย         

 

 

               

 

                                                                

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรการพยาบาล ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท โดยเฉพาะหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะเพื่อเป้นการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรพยาบาล ในการดูแลปัญหาสุขภาพประชาชนที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพ  และเป็นแนวทางในการจัดบริการสุขภาพให่กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิและสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  ให้สอดคล้องกับนโยบายของสภาการพยาบาลในการพัฒนาความรู้ความชำนาญเฉพาะทางของพยาบาล  เพื่อการจัดการปัญหาสุขภาพประชาชน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th