หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรชา  เลขาพันธ์   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   18 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    24 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  

·       เทคนิคการแก้ไขปัญหาการทำงาน 

·       ?คุณธรรมนำทางสู่ความสำเร็จ?

·             งานได้ผลคนเป็นสุข

·             การปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท

·                   มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

·                   ยุทธศาสตร์การทำงานสู่ความสำเร็จ

·                   การบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  มีทัศนคติ่ดีในการทำงาน และมีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th