หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   13 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   15 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์/สภาคณบดีเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    ทิศทางและแผนกำลังคนด้านเทคนิคการแพทย์ 10-20 ปี ข้างหน้า
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  เพื่อเป็นการกำหนดกรอบอัตรากำลังทางเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับภาระงาน ความต้องการ และนักเทคนิคการแพทย์ที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับความก้วหน้าทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ แนวนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของประชาชนในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้เทคนิคชั้นสูงในการตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น Genetic testing, Molecular diagnostic  ภายใต้การควบคุมและประกันคุณภาพตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ของสภาเทคนิคการแพทย์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การเรียน การสอน ทิศทาง ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กำหนด  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th