หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   05 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   08 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รอบชิงชนะเลิศ โครงการ YSC
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  

- ร่วมประชุมและร่วมเป็นคณะกรรมการในการตัดสินโครงงาน

- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดแสดงผลงานของนักเรียนของภาคใต้

- การจ่ายเงินสนับสนุนการเข้าร่วมงาน ICT ให้กับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาของภาคใต้

- การจัดนิทรรศการและผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ผลการประกวดโครงงาน นักเรียนจากภาคใต้ได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาทและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดโครงงานในงาน Intel ISEF ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2552 ณ เมือง Reno มลรัฐ Nevada ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประเภทบุคคล นายทรงพล ตีระกนก โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โครงงานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจคู่ขนาน ภาค 2

ประเภททีม เด็กชายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และนางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงงานหนังเทียมจากการพัฒนาเซลลูโลสเจล

รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 40,000 บาท

ประเภทบุคคล นายพีรเดช บางทรัพย์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โครงงานฟังเสียง (หัวใจ) ของฉันนะ ว่า....ตอน ห้องแห่งความลับของ Brugada Syndrome

รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 30,000 บาท

ประเภทบุคคล นายพีรวิชญ์ เควด โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โครงงานการวัดปริมาณละอองลอยในชั้นบรรยากาศโดยใช้ภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล

ประเภทบุคคล นายประกาศิต ล่องโลด โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงงานเครื่องหว่านปุ๋ย

รางวัลพิเศษ

1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี มูลค่า 550,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ประเภทบุคคล นายพีรเดช บางทรัพย์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โครงงานฟังเสียง (หัวใจ) ของฉันนะ ว่า....ตอน ห้องแห่งความลับของ Brugada Syndrome

ประเภทบุคคล นายสาโรช ลี่ดำรงวัฒนากุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลา โครงงานการเคลื่อนที่ของเมล็ดโมก 2

2. บริษัท ดิแอสไพเรอร์ส กรุ๊ป จำกัด Hard Disk 320 Gb จำนวน 5 รางวัล

ประเภทบุคคล นายทรงพล ตีระกนก โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โครงงานการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยวิธีการเข้ารหัสแบบกุญแจคู่ขนาน ภาค 2

ประเภทบุคคล นายพีรเดช บางทรัพย์เจริญ โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง โครงงานฟังเสียง (หัวใจ) ของฉันนะ ว่า....ตอน ห้องแห่งความลับของ Brugada Syndrome

ประเภททีม จำนวน 3 รางวัล เด็กชายพรวสุ พงศ์ธีระวรรณ เด็กหญิงอารดา สังขนิตย์ และนางสาวธัญพิชชา พงศ์ชัยไพบูลย์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงงานหนังเทียมจากการพัฒนาเซลลูโลสเจล  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- การนำเกณฑ์การตัดสินโครงงานระดับประเทศมาประยุกต์ใช้กับระดับภูมิภาค

- เชิญนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th