หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน ศูนย์บริการวิชาการ  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  กนตวรรณ  อึ้งสกุล   สังกัดหน่วยงาน  ศูนย์บริการวิชาการ
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   29 ธ.ค. 2551    ถึงวันที่   29 ธ.ค. 2551
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  

- วิธีการและเทคนิคในการจัดทำข้อมูลเพื่อการรายงานผล่านระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์

- การใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์

- ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- สามารถใช้โปรแกรมการใช้งานระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ได้

- สามารถปรับปรุงข้อมูลของโครงการคลินิกเทคโนโลยีได้ถูกต้องและทันสมัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - สามารถปรับปรุงระบบข้อมูลของโครงการคลินิกเทคโนโลยีให้มีความถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th