หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    เครือข่ายและบทบาทครูแนะแนวเพื่อการศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  

การปฏิบัติงานนอกพื้นที่ครั้งนี้ไปเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง " บทบาทครูแนะแนวกับการศึกษา"  ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายเน้นหลักการตัดสินใจเพื่อการศึกษาที่เหมาะสมของนักเรียน โดยจะต้องคำนึงถึงการค้นหาศักยภาพของนักเรียน ความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความต้องการของครอบครัวเด็กนักเรียน

โดยระหว่างการยรรยายสามารถสรุปประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรคของครูแนะแนวที่ทำงานในพื้นที่จังหวัดกระบี่  (ครูแนะแนวที่มาครั้งนี้มาจากโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนขยายโอกาส) ประมาณ 50 คน  ครูแนะแนวเสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการทำงานคือ  1) นักเรียนและผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการแนะแนวเพื่อการศึกษา 2) ผู้บริหารโรงเรียนบางแห่งไม่เห็นความสำคัญไม่สนับสนุนการหาบุคลากรที่จบด้านแนะแนวมาทำงาน เอาครูที่มีภาระการสอนมากมาเป็นครูแนะแนว ทำให้ครูที่มาทำหน้าที่แนะแนวไม่เชี่ยวชาญ ไม่มีความรู้และทักษะในการแนะแนวเด็กนักเรียน 3) นักเรียนไม่สนใจเรียนต่อเพราะมีความเชื่อและทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียน  4) เด็กมักเลือกสายการเรียนตามเพื่อนไม่วิเคราะห์ความเหมาะสมของตนเองกับสายการเรียนนั้น 5) พ่อแม่ให้ลูกเลือกเรียนในสาขาที่พ่อแม่ต้องการให้เรียนแต่เด็กไม่ชอบ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การแนะแนวเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียน เป็นประเด็นปัญหาที่ครูและแนวและเป็นปัญหาของเด็กและครอบครัวที่ต้องความช่วยเหลือเพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาที่ตนเองชอบ มีความถนัดและจบมาแล้วมีงานทำ และประการสำคัญไม่เกิดความขัดแย้งในครอบครัว  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
   ควรมีการศึกษาเรื่อง ทำอย่างไรให้เด็กนักเรียนสามารถวิเคราะห์ศักยภาพและเข้าใจตนเอง  เพื่อการตัดสินใจเลือกสาขาเรียนที่เหมาะกับตน โดยการมีส่วนร่วมสนับสนุนจากครอบครัว

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th