หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราภรณ์  สรรพวีรวงศ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 ก.พ. 2552    ถึงวันที่   03 ก.พ. 2552
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพัมนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    แนวคิดและเครื่องมือการจัดการความรู้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 ก.พ. 2552


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นแกนนำในแต่ละภูมิภาค มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ และสามารถนำไปขยายผล สร้างเครือข่ายในภูมิภาคของตนเองต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

 

เข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์และกระบวนการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้มากขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้ในโครงการต่างๆ ที่มีแผนการจะดำเนินการต่อในปี 2552 เช่น โครงการพัฒนาแกนนำนักศึกษาปลอดบุหรี่  การจัดการความรู้กับสุขภาวะชุมชน เป็นต้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th